BRODISAN BLUE PF 150g – voskové bloky v krabičce

64,00  s DPH
52,89  bez DPH

Katalogové číslo: Tekro 859 401 580 014 1 Kategorie:

Popis

Rodenticidní přípravek ve formě voskových bloků pro použití uvnitř a v blízkém okolí budov k regulaci výskytu potkanů. Přípravek obsahuje hořké ochucovadlo, které snižuje riziko konzumace dětmi a domácími zvířaty. Rodenticidní přípravek ve formě voskových bloků pro použití širokou veřejností a  profesionálními uživatelo, uvnitř a v blízkém okolí budov k regulaci výskytu potkanů.

Dávkování:

  • Potkani: 100-200 g nástrahy na jednu deratizační staničku.
  • Myši 20-40 g nástrahy na jednu deratizační staničku.

Pokud je potřebné mít více deratizačních staniček, měly by být od sebe vzdáleny minimálně 5m. Nástraha by neměla být používána jako trvalá za účelem prevence zamoření nebo sledování aktivity hlodavců.

Návod k použití:
Široká veřejnost by před použitím přípravku měla zvážit, zda by nebylo pro dosažení požadovaného účinku dostatečně použití mechanických pastí nebo jiných nechemických metod. V nezbytném případě by měl přípravek být aplikován v derazitečních staničkách odolných proti násilnému otevření, které jsou umístěny mimo dosah dětí, ptáků, domácích a  hospodářských zvířat a jiných necílových organismů, v blízkosti míst očekávaného výskytu hlodavců. Pokud je to možné, měly by být staničky zajištěny připevněním k zemi nebo pevných bodům proti odtažení. Před aplikací přípravku by měly být z  ošetřených prostor odstraněny všechny potraviny a krmiva. Staničky by měly být označeny výstražnými informacemi Nepřemisťujte a neotvírejte. Obsahuje přípravek na hubení hlodavců Brodisan Blue MM s úč. látkou brodifakum. V případě nehody volejte Toxikologické informační středisko. Při manipulaci s přípravkem používejte ochranné rukavice, nejezte, nepijte, nekuřte. Po ukončení činnosti si umyjte ruce a případně znečištěnou kůži mýdlem a vodou. Deratizační staničky je  nutné kontrolovat nejdříve za 5-7 dnů od zahájené deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, deratizační staničky jsou neporušené a za účelem sběru uhynulých hlodavců. V případě potřeby nástrahu doplnit. Znečištěnou nebo znehodnocenou návnadu odstranit. Pokud během 35 dnů od  zahájení deratizace nedojde k potlačení výskytu hlodavců, vyžádejte si radu od  dodavatele přípravku nebo se obraťte na deratizační službu. Přípravek a hlodavci intoxikování přípravkem mohou být nebezpeční pro děti, necílová zvířata a  ptáky.

Varování:
Přípravek obsahuje antikoagulační látku. Po jeho požití může dojít, a to i se zpozděním, ke krvácení z nosu a dásní, ke  krevním výronům a k vnitřnímu krvácení s výskytem krve v moči a stolici. Při znečištění kůže je potřebné omýt zasažené místo mýdlem a vodou. Při zasažení očí vyplachovat oči nejméně po dobu 10min. vodou. Při požití vyhledat co nejdříve  lékařskou pomoc, v případě necílových zvířat veterinární pomoc. Zdravotnický nebo veterinární personál může jako antidotum podat vitamín K1.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o  přípravku.

Bezpečnostní upozornění
GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 – látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

brodifakum

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „BRODISAN BLUE PF 150g – voskové bloky v krabičce“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidejte si do košíku některý z našich oblíbených produktů: